YourName.Degree.vn

Thành tích của Your Name


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Họ Tên: Your Name

Website: YourName.ename.vn

Tiểu sử: YourName.History.vn

Thành tích: YourName.Degree.vn


Bằng cấp trực tuyến

Xem cách cấp bằng trực tuyến tại Degree.vn

YourName.UAH.Degree.vn - Bằng trực tuyến tại trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.eedu.vn

YourName.UEH.Degree.vn - Bằng trực tuyến tại trường tự học Kinh tế TP HCM UEH.eedu.vn

Ấn phẩm đã xuất bản trên Khaitri.net

Xem cách xuất bản ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.YourName.Article.vn - Tiêu đề ấn phẩm của bạn (13/5/2021)

11.obook.vn - Tiêu đề online book của bạn (13/5/2021)

11.YourName.Opinion.vn - Tiêu đề tham luận của bạn (13/5/2021)

11.YourName.Lesson.vn - Tiêu đề bài giảng hoặc khóa học của bạn (13/5/2021)

12345.invitation.vn - Tiêu đề sự kiện của bạn (13/5/2021)

11.YourName.ostore.vn - Tên sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn (13/5/2021)

11.YourName.TinhXao.com - Tên sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng cao của bạn (13/5/2021)

ABC.YourPrize.vn - Tên giải thưởng của bạn (13/5/2021)

12345.Promotion.vn - Tên chương trình khuyến mãi của bạn (13/5/2021)

12345.Agreement.vn - Tên thỏa thuận của bạn (13/5/2021)

11.YourName.Election.vn - Tên chương trình tranh cử của bạn (13/5/2021)

Bằng cấp và bằng khen dạng giấy

Bằng Kỹ sư xây dựng - Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

Thông tin chi tiết về bằng cấp này (do thành viên cung cấp khi đăng ký)

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5

Thông tin chi tiết về bằng cấp này (do thành viên cung cấp khi đăng ký)

Nếu bạn biết thành viên này có sự gian lận trong thi cử hoặc dùng bằng giả thì hãy cảnh báo cho Degree.vn để chúng tôi thu hồi bằng cấp đó và viết điều này lên tiểu sử của họ tại Name.history.vn